Ανακοίνωση Θέσης Γενικού – καλλιτεχνικού διευθυντή Στέγης Χορού Λεμεσού

Ανακοίνωση Θέσης Γενικού – καλλιτεχνικού διευθυντή Στέγης Χορού Λεμεσού

Καθήκοντα:

Α. Γενική διεύθυνση, οργάνωση, προγραμματισμός και εποπτεία των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων της Στέγης Σύγχρονου Χορού Λεμεσού.

Β. Σχεδιασμός, συντονισμός  και υλοποίηση των προγραμμάτων στα πλαίσια του οικονομικού προϋπολογισμού.

Γ. Υλοποίηση του στρατηγικού σχεδιασμού και των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Δ. Σχεδιασμός αιτήσεων, προϋπολογισμών και απολογισμών και παρουσίαση εισηγήσεων για αναβάθμιση του οργανισμού.

 

Η Σ.Σ.Χ.Λ είναι μέλος στα ακόλουθα δικτυα:

 

– European dancehouse network (EDN),

– Aerowaves,

– IETM – International network for contemporary performing arts

 

Απαιτούμενα προσόντα

Α. Πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών.

Β. Εμπειρία στην καλλιτεχνική διεύθυνση οργανισμών ή διοργανώσεων με ευρύ καλλιτεχνικό φάσμα.

Γ. Διοικητική εμπειρία σε ανάλογη θέση σε οργανισμό ή φορέα, ή διοργάνωση.

Δ. Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα, Δημιουργικότητα.

Ε. Πολύ καλή γνώση της σύγχρονης κυπριακής και διεθνούς χορογραφικής σκηνής και πολιτιστικής παραγωγής.

ΣΤ. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο.

 

Γενικές πληροφορίες

Τα υποψήφια άτομα που πληρούν τα πιο πάνω απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη. Στο άτομο που θα επιλεγεί θα προσφερθεί διετές συμβόλαιο
εργασίας με μηνιαίο μισθό που θα συμφωνηθεί.

 

Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 22 Αυγούστου 2023 στην ηλεκτρονική  διεύθυνση info@dancehouselemesos.com με την ένδειξη: Αίτηση για τη θέση Γενικού/Καλλιτεχνικού διευθυντή Σ.Σ.Χ.Λ

Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν :

● Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία επικοινωνίας.
● Πιστοποιητικά σπουδών, βεβαιώσεις, στοιχεία επικοινωνίας.
● Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη θέση, μέχρι δύο 2 σελίδες Α4 .